Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020 – 2032”.

Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247) oraz Uchwały Nr XLIV/368/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Aleksandrów Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 3203).

Konsultacje mają na celu poznanie uwag, opinii i wskazówek dotyczących uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020 – 2032”.

Nadrzędnym celem programu jest wyeliminowanie negatywnego oddziaływania azbestu na mieszkańców gminy oraz likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko poprzez bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. W programie uwzględniono m. in. działania edukacyjno – informacyjne dotyczące bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, sposobów unieszkodliwiania oraz jego szkodliwości. Realizacja programu wpłynie pozytywnie na poprawę stanu środowiska poprzez podwyższenie jakości powietrza atmosferycznego.  

W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Aleksandrów Kujawski.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie, poprzez  umieszczenia projektu aktu prawa miejscowego wraz z załącznikami na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz BIP Gminy Aleksandrów Kujawski.

Wypełnione formularze zgłoszenia opinii do ww. dokumentu można składać w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 12.02.2021 r. do dnia 13.03.2021 r.

-        w formie pisemnej, osobiście lub drogą pocztową na adres: Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski,

-        za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnacje z prawa do jej wyrażenia. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski.  

Ponadto informujemy,  że na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 ze zm.), Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu p.n. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją z terenu gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020 - 2032”. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 28 grudnia 2020 r. (data wpływu do tut. urzędu 29.12.2020 r.) znak: WOO.410.412.2020.KB i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem z dnia 08 stycznia 2021 r. (data wpływu do tut. urzędu 13.01.2021 r.) odstąpili od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Więcej informacji na stronie (kliknij)